Στόχοι

Βασικοί στόχοι είναι: Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού Ντράφι, η προστασία του περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα της, η βιώσιμη ανάπτυξη του οικισμού, λαμβάνοντας υπόψη το έμβιο, άβιο και ανθρωπογενές περιβάλλον.


Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:
  1. Η ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή και του οικιστικού χαρακτήρα της, καθώς και την βελτίωση της ζωής των κατοίκων του οικισμού Ντράφι.
  2. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων, φορέων και αρμοδίων για τις συνθήκες στον οικισμό και τα τοπικά προβλήματα.
  3. Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή
  4. Η δημιουργία και υποστήριξη πυρήνων εθελοντικής τοπικής δράσης και πρωτοβουλιών των κατοίκων προς όφελος του οικισμού
  5. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, καθώς και η συμβολή του στην ορθολογική λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και προστασία του οικισμού και του περιβάλλοντος για την βιώσιμη διαχείριση των πόρων κάθε είδους με την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων.
  6. Η συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου
  7. Η προώθηση εθελοντικών πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δράσεων των κατοίκων του οικισμού αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα.
  8. Η δημιουργία ποικίλων Δικτύων, Forum, Παραρτημάτων και λοιπών μορφών δράσεων και επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των επιδιώξεων του Συλλόγου
  9. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων προς όφελος του οικισμού
  10. Εκπόνηση μελετών και εθνικών/ευρωπαϊκών/διεθνών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου