Οδικό Δίκτυο

Αν θέλετε να διαβασετε τα άρθρα που έχουν γραφτεί για το Οδικό Δίκτυο, πατήστε εδώ

 Το οδικό δίκτυο του οικισμού μας δείχνει εγκαταλελειμμένο. Χρειάζεται συντήρηση σε τακτική βάση, ώστε αφ' ενός η κίνηση πεζών και οχημάτων να είναι ασφαλής, αφ' ετέρου οι βλάβες να αντιμετωπίζονται εγκαίρως για να διακόπτεται η περαιτέρω εξέλιξή τους. Επιγραμματικά απαιτούνται:

- Τακτικός και επιμελής καθαρισμός χόρτων και θάμνων επί των πεζοδρομίων με ταυτόχρονη απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Έτσι θα διασφαλίζεται η ορατότητα, η ακεραιότητα της ασφάλτου, η εύκολη παροχέτευση των ομβρίων υδάτων στους αγωγούς τους, θα υποβοηθείται δε και η πυρασφάλεια.

- Περιοδικός καθαρισμός των δρόμων με μηχάνημα/σκούπα, ώστε να προλαμβάνεται η διάβρωση του ασφαλτοτάπητα.

- Τακτικό κλάδεμά δέντρων επί πεζοδρομίων προς διασφάλιση και διατήρηση της ορατότητας αλλά και προς ενίσχυση της πυροπροστασίας.

- Άμεση επιδιόρθωση ζημιών ασφαλτοτάπητα σε όσα σημεία του οδικού δικτύου απαιτείται.

- Λήψη σοβαρών μέτρων προς αποφυγή κατολισθήσεων που παρατηρούνται σε πρανή και ενέχουν κίνδυνο για διερχόμενα οχήματα και πεζούς.

Με διάφορες πρωτοβουλίες κατοίκων το Δίκτυο έχει καταγράψει κατά καιρούς προβλήματα συντήρησης συγκεκριμένων οδών. Καλό θα είναι όσοι κάτοικοι εντοπίζουν τέτοια ζήτημα σε οδούς του οικισμού να απευθύνονται άμεσα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία (και με πρωτόκολλο) ή να στέλνουν στο Δίκτυο κατοίκων Ντράφι τα συγκεκριμένα στοιχεία και σχετικές φωτογραφίες στο